Овъёос-Алимны Ундаа

Print
apple_prod

Овъёос-Алимны Ундаа

  • 5 гр хүнсний эслэг
  • Уусдаг ба уусдаггүй хүнсний
  • эслэгийн хамгийн оновчтой зохицол
  • 15 ккал-аас бага илчлэгтэй
  • Алимны зөөлөн амттай

#2864

 


mn-MN | 17.09.24 18:51:21 | NAMP2HLASPX01